Notulen Dorpsraadvergadering Haps 1 november 2016

Onderwerpen zijn o.a. glasvezel, RBL, rondweg etc.
Gemeente: Wethouder Maarten Jilissen, Wethouder Gerard Stoffels, Ambtenaar Marjon Hermanussen en directeur RBL BV Olaf de Kroon.
Dorpsraad: René Janssen(vz), Luc Arts, Theo vd Elzen en Henk Kiela (notulist),
Aanwezig: 44 personen totaal.
Afwezig met kennisgeving: Joep Arts en Jeroen v.d. Hoogen

Glasvezel
Wethouder Jilissen licht de stand van zaken toe. De actie is goed gelopen maar net de kernen Cuijk, Mill en Grave hebben niet goed meegedaan. De coöperatie werkt nu aan een aantal scenario’s. Het scenario waarin de kernen Cuijk Boxmeer en Grave niet mee doen lijkt een haalbare case te zijn. Ook wordt onderzocht of er partijen zijn die met de huidige inschrijvingen het hele plan volledig willen ontwikkelen. De definitieve keuze en het tijdstip om het de raden voor te leggen ligt in mei / juni 2017. Dit is ook de deadline omdat anders de gesloten contracten van de burgers aflopen. Een andere partij, Mabib, wil het hele buitengebied aanleggen maar dan wel tegen een hogere eigen bijdrage. De coöperatie lijkt het meest interessant omdat dan ook bedrijventerreinen en kernen aangesloten worden.

Subsidiestelsel voor verenigingen en stichtingen.
Het nieuwe stelsel zou in december geldig worden. De raad heeft recentelijk gevraagd om een tussenstap. Maar dat heeft het niet gehaald en dus moet het plan herschreven worden. We wachten op een nieuw ontwerp.

RBL Noord.
De voorzitter licht toe dat veel zaken van het bestemmingsplan in 2011 nu met de wijzigingen in het nieuwe plan grotendeels ongedaan worden gemaakt. Wethouder Jilissen licht toe: de wijzigingen hebben geen haast en de inspraaktermijn kan verlengd worden als de burgers vrezen voor grote veranderingen. De wethouder neemt het voorbeeld van de bebouwingsgrens die van 5 naar 3 meter is opgeschoven. In het algemeen wil men meer flexibiliteit bieden aan de ondernemers.

Vraag Gerrit Graat: Refereert aan de Schuttersweg. Wat is nu de stand van zaken met betrekking tot de wettelijke procedure en de vergunningsverlening rond aanpassing van de Schuttersweg. De bomen zijn inmiddels deels om en de weg wordt aangepast. Maar de vergunningverlening loopt wellicht achter?
Wethouder Jilissen laat dit uitzoeken aangezien Olaf De Kroon hier ook geen antwoord op heeft. Wethouder Jilissen zegt toe de termijn voor de zienswijzen soepel te hanteren en zienswijzen die de komende dagen worden ingediend ook mee te nemen. Men wil een dialoog. Er is geen reden om nu het plan snel door te drukken, er is geen haast.

Thijs Mooren heeft een betoog waarin hij aangeeft dat aanpassingen te bespreken zijn in ruil voor vergroting van de leefbaarheid van het dorp. Bijvoorbeeld door extra woningbouw te stimuleren en goedkoper te maken voor Haps. De wethouder vindt het een goed idee om over de toekomst van Haps te praten maar dit staat los van de aanpassing het bestemmingsplan van RBL Noord.

Vraag Rene Janssen. Is de bouw van Danone binnen de regels, ook qua vigerend bestemmingsplan? De provincie heeft hiervoor toestemming verleend. Dan kan een toekomstig bedrijf toch ook apart toestemming van de provincie vragen. Dit ging immers bij Danone ook supersnel. Wethouder Jilissen refereert aan de flexibiliteit.
Geldt dit ook voor de buitenopslag van Cremers? Er is een omgevingsvergunning verleend voor B&W. Dit zou in overeenstemming moeten zijn met het plan van 2011. Waarom wordt nu deze aanpassing alsnog in het gewijzigde plan voorgesteld?
Wethouder Jillissen laat dit uitzoeken.

Wygard Braspenning vraagt of de voortgang van de verkoop aanleiding is tot die versoepelingen.
De wethouder licht toe dat men Noord wil harmoniseren met Zuid. René Janssen geeft aan dat Zuid ruimere regels kreeg omdat daar in eerste instantie Danone zou bouwen en later Hilckmann. Ook vraagt René zich af of de nut en noodzaakdiscussie van destijds vanuit de Dorpsraad wellicht toch een grond van waarheid had. De wethouder kan er geen antwoord op geven. Is een lastige vraag.
Wygard voegt nog toe dat duidelijkheid gewenst is op korte termijn wat er nu exact aan natuur gecompenseerd wordt. Welke maatregelen er worden uitgevoerd specifiek voor dassen en natuurcompensatie. Wethouder Jillissen zal dit navragen.

Buurtpreventie.
Hans Ooms heeft zich afgemeld. Hij had graag verteld over app’s voor buurtpreventie en buurtmeldingen. Freddy Lamers vraagt bordjes voor de buurt waarop aangegeven staat dat de buurt app beveiliging heeft.
Wethouder Stoffels: In een aantal buurten staan borden met een melding van de buurtapp. De gemeente heeft de vraag bij de politie gelegd en wacht op een reactie. Het moet geen oerwoud van bordjes worden voor elke buurt. Wordt vervolgd op de volgende Dorpsraad-vergadering.

Zelfbeheer openbare ruimte.
Beppie Bogels is naar een bijeenkomst geweest. Niet duidelijk is wie nu op wie wacht. De wethouder geeft aan dat de buurten zich kunnen aanmelden bij de Dorpsraad die dat dan naar de gemeente communiceert. Beppie gaat met buurtvereniging “de Schutters” meedoen met een aantal straten. Er zijn ook buurten die willen wel opruimen maar het niet verplicht een aantal malen per jaar willen doen. Voor de aanmelding bij de gemeente moet er vier maal per jaar opgeruimd worden. Buurtvereniging Aalsvoorten overlegt binnenkort voor deelname.

Honden uitlaat-beleid
Theo vd Elzen: Twee jaar geleden is er een eerste bijeenkomst geweest maar nog steeds geen teken van de gemeente over een plan. Wethouder Stoffels vraagt de status na.

Rondweg:
De procedure voor bezwaar tegen de voorgenomen gunning loopt nog tot 22 november a.s.
De wethouder licht toe: De BAM gaat waarschijnlijk de uitvoering doen, de nutsvoorzieningen worden al aangepakt bij de kruising bij Nabuurs Transport. In maart gaat er gestart worden met de aanleg van de kruising. Vanaf het industrieterrein tot de St Hubertseweg kan dan in het voorjaar van 2018 gereed zijn.
René: Komt er nog een nieuwsbrief?
Marion Hermanussen geeft aan dat er een nieuwsbrief komt. En er komt een voorlichtingsavond. In januari 2017 wordt er een nulmeting gedaan op de sluipwegen. Dan is het geen vakantieperiode.
Ger Graat maakt zich zorgen over sluipverkeer door de Beatrixlaan.
De wethouder geeft aan dat de Kerkstraat op termijn van verkeersgebied een verblijfsgebied gaat worden. De ombouw van de Kerkstraat zal niet in een keer plaatsvinden.
Het plan zal de komende tijd gemaakt moeten worden door en met Haps. De reservering van €650.000,- is voor het totale plan niet voldoende. Hier zal nog naar geld gezocht moeten worden.

Werkgroep Planvorming Kern Haps.
Wethouder Stoffels licht toe: Er is inmiddels een nieuwe projectleider. Begin 2017 wordt er een nieuwe start gemaakt met de werkgroep uit Haps. Doel is om in 2018 een deel van het plan uit te gaan voeren. De werkgroep denkt ook mee over het proces om draagvlak in Haps te creëren.
Vraag Bert Geurts of er een zakje geld meekomt met de Kerkstraat als die wordt overgedragen. De wethouder licht toe dat er voor onderhoud wat geld van de provincie komt.
Vraag wat de relatie is van de IDOP en de plannen. De wethouder licht toe dat de IDOP een start was om geld te reserveren. In het proces dat nu komt kunnen alle relevante ideeën die haalbaar zijn ingebracht worden.

Structuurvisie Cuijk lag ter inzage.
De reacties worden nu verwerkt en de definitieve structuurvisie. Wordt midden 2017 ter inzage gelegd.

CEC en Buurkracht.
Henk Kiela licht de stand van zaken toe:
– Twee projecten in Cuijk in voorbereiding met zonnepanelen. Het project op de gemeentewerf is nu in voorbereiding en biedt straks gelegenheid om in zonnepanelen te investeren als men geen panelen op eigen dak kan of wil hebben.
– Buurkracht Haps werkt aan twee acties: Panelen op eigen dak (contact Sjef Janssen) en muurisolatie (contact Henk Kiela)

Website Haps.info
Jesper Arts heeft het te druk om nog ondersteuning te geven. Johan Rutten gaat deze taak overnemen. Sil Robben blijft zorgen voor vulling van de site. www.haps-info.nl

Ingekomen post:
-De brievenbussen van Post.nl worden landelijk aangepast. In Haps blijft de brievenbus bestaan.
– Rapport over krimp Land van Cuijk. Dit gaat de komende tijd weer op de agenda terugkomen.
– Op Aalsvoorten 2 gaat makelaar Poels en Javo starterswoningen en levensloopbestendige woningen bouwen. Het plan stond in het bestemmingsplan als zoeklocatie. In een zoekgebied mogen initiatieven worden ontwikkeld.
De wethouder geeft aan, naar aanleiding van Thijs Mooren eerder in de vergadering, dat er wel degelijk ruimte is in Haps om te bouwen. De gemeente geeft ruimte aan initiatieven maar geeft wel een volgorde aan waarbij ze niet zelf eerst haar grond wil aanbieden maar verschillende partijen de ruimte geeft. Op de vraag of er ook sociale huurwoningen komen antwoordt Wethouder Stoffels dat dit lastig is omdat woningstichting Mooiland dan het plan moet uitvoeren. En die geven de voorkeur aan de grotere kernen.
-De CPO woningen. De bestemmingplan procedure loopt. Hens Peeters Weem licht toe: Alle woningen hebben een eigenaar. De ruimtelijke invulling rond het plan loopt. De grond wordt geïnspecteerd. Nu gaat het om zes woningen. Er is nog direct ruimte voor twee nieuwe woningen.
-De urnenmuur op de begraafplaats is gerealiseerd.
Budget sociale vernieuwing
Sociale vernieuwing: Beachvolleybalveld is gereed en inmiddels heeft de gemeente er bankjes bijgezet. René Janssen roept op om met nieuwe voorstellen te komen en in de Schakel zal nog een oproep komen voor nieuw budget in 2017.

De notulen van de vorige keer
Geen opmerkingen.

Rondvraag:
-Theo vd Elzen: De AED’s, financiering van onderhoud. Wethouder Stoffels licht toe. De gemeente heeft destijds het voorstel gedaan de AED’s te financieren uit de pot sociale vernieuwing. Rob van Etten (Dorpsraad Vianen) zou met een nieuw voorstel komen.
-Wygard Braspenning. De skateramp opknappen. De suggestie is om dat naar het voorjaar te verschuiven. Dan is het mooier weer om dit met de kinderen op te pikken. De gemeente kan dan beter even wachten met schoonmaken van de skateramp.
– Ger Graat de kermis. Er was een gat in de bezetting. Wethouder Stoffels heeft de exploitant al om opheldering gevraagd. Dit jaar komt er een nieuwe aanbesteding. In plaats van een boeteclausule wordt er een bonus gegeven. Als alle attracties er zijn krijgt de exploitant een bonus. De markt is moeilijker dan in het verleden. Maar de kermis in Haps is ook dit jaar weer goed geweest.
-Bestemmingsplan buitengebied is ter inzage. Het evenemententerrein mag nog maar tweemaal per jaar agrarische gerelateerde evenementen met maximaal 1500 bezoekers.
Suggestie wethouder: Als Dorpsraad een zienswijze indienen. DR Haps (René) dient een zienswijze in.
-Freddy Lamers heeft een vraag over de omgeving van de school. Wie is verantwoordelijke voor de omgeving.de stoepen liggen er slecht bij. René geeft aan dat Optimus verantwoordelijk is. De wethouder neemt contact op met de school.
-Verlichting Kalkhofseweg veiligheid. Men vindt de weg ’s avonds te donker. De wethouder licht toe. De provincie is van mening dat het niet onveilig is. Er gaat extra reflectie komen op het fietspad tussen Cuijk en Beers. Dat zou wellicht ook voor de Kalkhofseweg uitgevoerd kunnen worden. De wethouder benadrukt dat goede verlichting, voor fietsers en hardlopers van groot belang is. Vraag om de hobbels voor de bushalte op de Kalkhofseweg wellicht van belijning voorzien om de hoogteverschillen te markeren. De wethouder kijkt hier naar
– Vraag René Janssen over het onderhoudsgeld van het Mozaïek. Marion Hermanussen gaat nakijken welk geld hier voor gereserveerd is.

De voorzitter dankt de vergadering voor de goede opkomst en de volgende dorpsraadvergadering is op 6 juni 2017.

Door deze website te blijven gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

We gebruiken cookies om content te gebruiken, om functies voor Social Media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Om deze website goed te laten werken moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste websites doen dit.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiel toestel opslaat wanneer u die website bezoekt. Zo onthoud de website de pagina's die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals naam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website hoeft in te vullen.

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. U kunt cookies dus wissen of blokkeren, maar het kan zijn dat sommige delen van de website dan niet (naar behoren) werken. De informatie die de cookies verzamelen wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de gegevens niet met derden.

Deze website is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze website blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten